Zásady ochrany osobných údajov

Domov > Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Domov > Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Ironal, s. r. o. spracúva Vaše údaje v rámci Vášho používania procesu internetových stránok www.ironal.sk v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všeobecné informácie

Spoločnosť Ironal, s. r. o. zabezpečuje ochranu osobných údajov v rámci procesu Vášho používania internetových stránok ironal.sk v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra

2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou odo

dňa 25. mája 2018.

Spoločnosť Ironal, spol. s r. o., so sídlom v Kynceľovej 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 030 597, Vás na základe tohto oznámenia informuje, že rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracúva sama, alebo inou stranou. Rozsah spracúvaných osobných údajov spoločnosťou Ironal, s. r. O. dotknutých osôb a doba spracúvania závisí výlučne od účelu spracúvania. Spoločnosť Ironal, s. R. o. pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb rešpektuje, v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov, zásadu zákonnosti, čo znamená, že spoločnosť Ironal, s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy výlučne na základe niektorého z vyššie uvedených právnych základov. V spoločnosti Ironal, s. r. o. je pre nás dôležité, aby každý porozumel tomu, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, na základe čoho ich spracovávame a aké sú Vaše práva. Vzhľadom k tomu sa môžete v prípade otázok, prípadne nejasností obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom e-mailu na adrese: gdpr@ironal.sk alebo na adresu prevádzkovateľa: Ironal, s. r. o., Kynceľová 18, 974 01 Banská Bystrica.

Osobné údaje dotknutých osôb spracovávame rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ide o dodávateľov, odberateľov, zamestnancov, záujemcov o zamestnanie, prípadne inú dotknutú osobu. Spoločnosť Ironal, s. r. o. Tiež spracúva osobné údajeo návštevníkoch svojej web-stránky, osobné údaje návštevníkov sídla spoločnosti v závislosti od preferovaného spôsobu komunikácie dotknutých osôb so spoločnosťou Ironal, s. r. o.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť Ironal, spol. s r. O., Kynceľová 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 030 597, ktorej dotknuté osoby poskytli svoje osobné údaje pre naplnenie jedného alebo viacerých účelov. Prevádzkovateľ spravuje, spracováva, disponuje a je zodpovedný za zákonné spracovanie osobných údajov dotknutých osôb. 

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo a to na základe všeobecne použiteľného identifikátora, prípadne iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík, prípadne znakov, ktoré tvoria jeho fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Vo vzťahu k prevádzkovateľovi osobných údajov dotknutých osôb si tieto môžu uplatniť svoje zákonné práva.

Ochrana uchovávaných údajov zo strany prevádzkovateľa predstavuje používanie technických a organizačných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov, ktoré spoločnosti Ironal, s. r. o. poskytli dotknuté osoby, pred stratou, manipuláciu, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami. Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu si ich zobrazovať tretie strany. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pokiaľ ide o prenos údajov cez internet (napr. e-mailom), bezpečný prenos nie je možné zaručiť. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Ak ste pri využívaní stránok či súborov vyzvaný/-á na zadanie osobných údajov, upozorňujeme, že prenos týchto údajov cez internet nemusí byť bezpečný a že existuje riziko, že si ich neoprávnené osoby budú môcť zobraziť alebo s nimi manipulovať.

Osobné údaje spracovávané spoločnosťou Ironal, s.r.o.

Spoločnosť Ironal, s. r. o. spracováva len také osobné údaje, ktoré spoločnosti slúžia na poskytovanie profesionálnych služieb s ohľadom na dodržiavanie zákonných povinností, ako ajs rešpektom k ochrane oprávnených záujmov spoločnosti. Vzhľadom k tomu, majoritu údajov, ktoré spoločnosť Ironal, s. r. o. zhromažďuje, sa týkajú predovšetkým vlastných zamestnancov a obchodných partnerov spoločnosti Ironal.

Kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť Ironal, s.r.o. spracováva:

Identifikačné údaje:

Takéto údaje predstavujú meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, prípadne iného preukazu totožnosti (pas) adresa bydliska, štátna príslušnosť, národnosť, v prípadne podnikateľského subjektu aj IČO a adresa spoločnosti, ktorú dotknutá osoba zastupuje. Identifikačné údaje spoločnosť Ironal, s. r. o. spracováva v rozsahu, ktorý jej umožňuje zákon tak, aby spoločnosť splnila svoju zákonnú povinnosť, zmluvné záväzky, alebo aby sa zabezpečil oprávnený záujem spoločnosti.

Kontaktné údaje:

Spoločnosť Ironal, s. r. o. spracováva aj telefónne číslo a e-mail dotknutých osôb. Spracovávajú sa tiež údaje súvisiace s produktami a službami ponúkané našou spoločnosťou, ktoré ako dotknuté osoby využívate.

Ochrana majetku – kamerové záznamy:

Z dôvodu ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v areáli spoločnosti Ironal, s. r. o., prevádzkuje spoločnosť rovnako záznamy z kamerových systémov. Priestory, ktoré sú monitorované kamerovým systémom alebo nahrávané, sú zreteľne označené, aby boli dotknuté osoby informované o vymedzenom priestranstve, ktoré je týmto kamerovým systémom

Monitorované. Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov Európskej Únie (ďalej len „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) nasledujúce práva:

Práva na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR

Právo na prístup podľa článku 15 GDPR

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR

Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania

s právnymi, či obdobnými účinkami, zahŕňajúce aj profilovanie

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť Ironal, s. r. o. spracováva len tie osobné údaje, ktoré získa priamo od dotknutej osoby, alebo tieto údaje od dotknutých osôb získajú tretie strany, napr. Personálne agentúry, ktoré spoločnosti Ironal, s. r. o. na základe súhlasu dotknutej osoby poskytnú predmetné osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Spoločnosť Ironal, s. r. o. spracováva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmlúv a osobné údaje na účely nevyhnutné na základe osobitného predpisu. Spoločnosť spracováva tiež také osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté na účely oprávnených záujmov spoločnosti Ironal, s. r. o. a to výlučne po dobu, ktorá je nevyhnutá na zabezpečenie toho ktorého oprávneného záujmu spoločnosti. Spoločnosť spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

1.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Spracovanie osobných údajov pre potreby pohovorov záujemcov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia záujemcov o zamestnanie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas

Kategórie dotknutých osôb: Záujemci o zamestnanie

2.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Personálna agentúra sprostredkuje osobné údaje záujemcu o zamestnanie v spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu

Účel spracúvania osobných údajov: Prijímanie nových zamestnancov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva s personálnou agentúrou

Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanec nastupujúci do pracovného pomeru

3.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Osobné údaje spoločnosť využíva pre vydanie dochádzkových kariet a kariet MultiSport

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia zamestnancov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem

Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci spoločnosti

4.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Spracovanie a poskytnutie údajov sociálnej poisťovni na účely nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie zákonných povinností pri zamestnávaní zamestnancov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci spoločnosti

5.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Spracovanie a poskytnutie údajov vybraným zdravotným poisťovniam na účely nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie zákonných povinností pri zamestnávaní zamestnancov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci spoločnosti

6.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Uchovávanie výsledkov lekárskej prehliadky pre splnenie si zákonnej povinnosti a dokumentácia zdravotného stavu pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom

Účel spracúvania osobných údajov: Zabezpečenie lekárskej prehliadky a posudku o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce, a zdravotnom stave pri skončení pracovného pomeru

Právny základ spracúvania osobných údajov: Plnenie zákonnej povinnosti

Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci spoločnosti

7.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Evidencia osobných údajov zamestnancov, ktorí prešli školeniami o bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci

Účel spracúvania osobných údajov: Školenie BOZP

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci spoločnosti

8.

Činnosť (čo robí spoločnosť s osobnými údajmi): Záznamy z kamier spoločnosť ukladá počas zákonom povolenej lehoty pre ochranu majetku

Účel spracúvania osobných údajov: Ochrana majetku

Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem

Kategórie dotknutých osôb: Osoby pohybujúce sa v priestoroch spoločnosti Ironal, s.r.o.

 

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom

V situácii, že spoločnosť Ironal, s. r. o., ako prevádzkovateľa, dotknutá osoba aktívne osloví so žiadosťou o prístup k osobným údajom, budeme Vás informovať, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a v akom rozsahu sú spracovávané. Spoločnosť Ironal, s. r. o. Vás bude tiež informovať za akým účelom Vaše osobné údaje spracováva, aké kategórie dotknutých osobných údajov, zoznam príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli vaše osobné údaje sprístupnené, dobu, po ktorú budeme Vaše osobné údaje uchovávať, budeme Vás informovať o Vašom práve požiadať o opravu alebo výmaz osobných údajov, vzniesť námietku, informácie o Vašom práve podať sťažnosť na dohliadajúcom orgáne, budeme Vás informovať o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak ich spoločnosť Ironal, s. r. O. získala od niekoho iného ako od vás, či vo Vašom prípade dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a pokiaľ by spoločnosť Ironal, s. r. o. Vaše osobné údaje nespracovávala, musí Vás o tom informovať.

Právo na opravu, doplnenie

Každá dotknutá osoba má právo na to, aby došlo k oprave jej osobných údajov, v prípade, ak sa zistí, že sú nepresné, resp. nesprávne a využije toto svoje právo.

Právo na výmaz

Každá dotknutá osoba má právo žiadať spoločnosť Ironal, s. r. o. o likvidáciu spracovávaných osobných údajov o svojej osobe. Tieto osobné údaje zahŕňajú papierové dokumenty, ktoré sa skartujú, prípadne osobné údaje, ktoré sa vymažú. Spoločnosť Ironal, s. r. O. vyhovie takejto žiadosti len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť spracovávať osobné údaje dotknutej osoby a nie je viazaná ďalšími zmluvami.V prípade, že osobné údaje dotknutej osoby nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, alebo inak spracované, prípadne že dotknutá osoba odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie, spoločnosť Ironal, s. r. o. zmaže osobné údaje dotknutej osoby. K zmazaniu na žiadosť dotknutej osoby z databázy spoločnosti Ironal, s. r. o. dôjde aj v nasledovných prípadoch:

ak dotknutá osoba vznesie, či podá námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov,

ak boli osobné údaje spracované protiprávne,

osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti,

ak boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s návrhom služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania

V prípade, že dotknutá osoba využite toto právo, má dotknutá osoba právo na pozastavenie spracovania osobných údajov.

Právo na prenosnosť

V prípade, že sa dotknutá osoba dostala do situácie, kedy potrebuje svoje osobné údaje získať v štruktúrovanom , bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne potrebuje preniesť osobné údaje priamo k správcovi, je spoločnosť Ironal, s. r. o. povinná tieto štruktúrované údaje poskytnúť, v prípade, že je to technicky možné.

Neposkytnutie osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov, avšak, ak je nevyhnutné ich od dotknutej osoby žiadať, spoločnosť Ironal, s. r. o. nebude môcť takejto dotknutej osobe poskytnúť svoje služby, predať tovar, zamestnať Vás, prijať Vás na pohovor, umožniť Vám vstup do objektu areálu spoločnosti Ironal, s. r. o. a podobne.

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď ku spracovaniu Vašich osobných údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie Vašich údajov po dobu, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie Vašich osobných údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú.Údaje dotknutých osôb spoločnosť Ironal, s. r. o. spracováva transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Dotknuté osoby sa v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov môžu obrátiť na zodpovednú osobu v spoločnosti Ironal, s. r. o., ktorá rieši spracovanie osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: gdpr@ironal.sk, prípadne na adrese prevádzkovateľa: Ironal, s. r. o., Kynceľová 18, 974 01 Banská Bystrica.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov spoločnosťou Ironal, s. r. o., Kynceľová 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 030 597, sú kompromitované jej práva ustanovené nariadením, zákonom na ochranu osobných údajov, alebo osobitným predpisom v oblasti ochrany osobných údajov, je táto dotknutá osoba oprávnená obrátiť sa s návrhom na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR

IČO: 36 064 220

Tel. +421/2/3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba

Spoločnosť Ironal, s. r. o., Kynceľová 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 030 597 určila zodpovednú osobu za účelom riadneho a včasného výkonu činností súvisiacich s ochranou osobných údajov podľa Nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracovania jej osobných údajov spoločnosťou a uplatňovaním jej práv. Na adrese gdpr@ironal.sk riešime výhradne otázky a konzultácie súvisiace s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR). Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa:

Meno: MSc. Mgr. Martina Ďuračková

E-mail: ironal@ironal.sk ,

tel. kontakt: +421 907 831 090

Aktualizovaný stav ku dňu 27.4.2023

Prevádzkovateľ:

Ironal, spol. s r. o.

Ing. Bc. Michal Ďuračka, konateľ spoločnosti